Lezárult projektek

 • HEFOP-3.3.1
  • A pedagógusképzés tartalmi és szerkezeti fejlesztése (2005-2006). A projekt célja a pedagógusképzés fejlesztése volt: olyan szakemberek nevelése-képzése, akik a közoktatás változó, növekvő igényeinek az újrendszerű felsőoktatás keretei között a korábbiaknál hatékonyabban tudnak felkészülni és megfelelni.
 • HEFOP-2.2.1 - A társadalmi befogadás elősegítése a szociális területen dolgozó szakemberek képzésével (2005-2007).
  • A projekt a szociális területen dolgozó szakemberek és önkéntesek ismereteinek bővítését, készségeik, valamint együttműködési hálózataik fejlesztését célozta a hozzájuk fordulók foglalkoztatási esélyeinek növelése érdekében. A hátrányos helyzetű csoportok foglakoztatási esélyeinek növelése szempontjából rendkívül fontos, hogy a szociális szakemberek rendelkezzenek munkaerőpiaci ismeretekkel és segítsék, támogassák ügyfeleik munkaerő-piaci beilleszkedését, részvételét. Ezáltal a szociális terület a korábbiaknál jobban illeszkedik a foglalkoztatás- és képzési politikához, mert a segítő munkához hozzákapcsolja a foglalkoztatási esélyek növeléséhez szükséges tudást, készségeket is.
 • HEFOP-3.3.2 - KOTTA – Kompetencia alapú tanítási-tanulási programok az Észak-alföldi régió pedagógusképzésében (2006-2008)
  • A projekt célja olyan pedagógusok képzése és pályára állítása volt, akik megfelelő jártassággal, felkészültséggel rendelkeznek a kompetencia-alapú valamint az esélyegyenlőséget biztosító oktatásra jellemző tanítási módszerek és oktatás- és tanulás-szervezési eljárások alkalmazására. Ennek elősegítésére a pedagógus-képzésben a kompetencia-orientált fejlesztés módszertanának elterjesztése, követése; a pedagógusjelöltek erre történő felkészítése, általában befogadó iskolák működtetéséhez szükséges pedagógiai-módszertani tudás és szemlélet erősítése.
 • HEFOP-3.3.2 - Kompetenciaalapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben (2006-2008)
  • A pályázatban két felsőoktatási és két közoktatási intézmény 63 munkatársa vett részt, akik négy kompetenciaterületen összesen 18 kompetenciaorientált, tréningközpontú pedagógusképzési modul kialakítását vállalták. Ezen kívül kidolgoztak egy pedagógiai-pszichológiai modult, illetve a létrejött tananyagmodulok elektronikus változatának kialakítását és hozzáférhetővé tételét.
 • A kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére (2007, 2008 és 2010)
  • A pályázat célja a teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére. Az elmúlt években a Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar három esetben is sikeresen pályázott, így a Kar dolgozói közül többen is részesülhettek az egyszeri keresetkiegészítést jelentő elismerésben.
 • Balesetmegelőzési program az óvodában (2007)
  • Az óvodások és alsó tagozatosok balesetmegelőzésre nevelésének érdekében kiírt Szimba rajz- és fotópályázaton a Kar gyakorló óvodája olyan programok megvalósításához, segédeszközök beszerzéséhez kaptak támogatást a Generali Alapítványtól, amelyekkel diákjaikat a balesetek megelőzésére nevelhetik.
 • Szakmai, informatikai pályázat a Gyakorló Óvoda korszerűsítésére (2007, 2008, 2009 és 2010)
  • A Szakmai Informatikai Pályázaton a Kar az elmúlt években több alkalommal is sikeresen vett részt. A nyertes pályázatoknak köszönhetően a Gyakorló Óvoda több millió forintot fordíthatott informatikai berendezések vásárlására.
 • Korszerű tudásalapú társadalomkövetelményeinek megfelelő információs és kommunikációs technológiák és módszerek széleskörű elterjesztésének támogatása (2008)
  • A pályázat keretében az Országos Képzési Jegyzékben szereplő szakképesítés megszerzésére szervezett iskolai rendszerű, nappali oktatás munkarendjében megvalósuló, szakképzési évfolyamon folyó szakképzésben a gyakorlati oktatás és gyakorlati képzés ellátásához szükséges tárgyi feltételek fejlesztésére nyílt lehetőség.
 • TÁMOP 2.2.1-08/1-2008-0002 Az idegen nyelvi kompetenciák fejlesztése (2008)
  • A program– amelyben a Kar több oktatója is részt vett – legfontosabb célja a szakképzésben oktató szakmai tanárok és szakoktatók szakmai idegen nyelvi (angol, német) ismeretének fejlesztése volt, illetve ennek kapcsán tananyagsegédletek és oktatási módszerek fejlesztése volt. A projekt emellett azoknak az eszközöknek a fejlesztésére irányult, amelyek – az egész életen át tartó tanulás valósággá válása érdekében – alkalmasak a képzés iránti kereslet növelésére is.
 • TÁMOP-3.1.4/08/2 - Debreceni Egyetem óvodáinak innovatív fejlesztése (2009-2010)
  • A program alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és kompetencia alapú oktatás elterjesztése a magyar közoktatási rendszerben. A nyertes pályázat kedvezményezettjei a Debreceni Egyetem OEC Óvodája és a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája. Az elnyert összeget a "Kompetencia alapú oktatás egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben" című program bevezetésére fordították, ami a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodájában a "C" épület emelet ciklámen csoportban 25 fős vegyes életkorú (3-7 éves) korú gyerekek nevelésében került kipróbálásra és bevezetésre.
 • Óvodai programok szervezése - Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (2009)
  • A pályázat célja a közoktatási és gyermekvédelmi intézmények, iskolai diákönkormányzatok, ifjúsági és civil szervezetek gyermekek, fiatalok számára szervezett programjainak, rendezvényeinek támogatása.
 • HURO/0801 – Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - Együttműködés az esélyegyenlőségért az oktatásban a határmenti multietnikus közösségekben (2009-2010)
  • A Nagyváradi Egyetem és a Debreceni Egyetem (Hajdúböszörményi IKKA Tanszék) közös projektjének célja az interkulturális tevékenységek vizsgálata Románia északnyugati és Magyarország keleti megyéiben, illetve a néprajzi gyűjtés a román, magyar, sváb, szlovák, roma multietnikus közösségekben (a következő 10 helységben: Hirip, Berveni, Urziceni, Foieni, Palota - Románia, illetve Nagykereki, Körösszakál, Körösszegapáti, Bojt, Körösnagyharsány - Magyarország).
 • Education and Culture Lifelong learning programme COMENIUS - Reflection of multicultural character development (2010)
  • A kétéves projekt célja az volt, hogy ismeretet közvetítsen saját kultúránk jellegzetességeiről mások felé, és mások kultúráját bemutassa nekünk, mivel a kultúrák világszerte eltérőek. A multikulturális szemlélet elsajátítása elsőbbséget élvez a kisgyerekek multikulturális nevelésében, ezért a világ eltérő kultúráinak gazdagságát a kisgyermekkori nevelésben szülői útmutatás, nevelési központok, a társadalom, karitatív tevékenységek, mesélés útján lehet leginkább megvalósítani.
 • Költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatása (2010)
  • A pályázat célja a roma kisebbségi oktatás-nevelés hatékonyságának, illetve a kisebbségi oktatásban-nevelésben résztvevő roma értelmiség számának növelése. Az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses esti vagy levelező képzésben résztvevő I-V. évfolyamos szociálisan rászoruló, magyar állampolgárságú roma hallgatók részesülhettek ilyen jellegű támogatásban. A Kar sikeresen pályázata eredményeként, egy hallgatója kaphatta meg ezt a fajta pénzügyi segítséget a tanulmányaihoz.
 • Platinum Kid Jótékonysági Programon - Támogatás a Gyakorló Óvoda felújításához (2010)
  • A jótékonysági program célkitűzése, hogy biztonságos környezetet teremtsen ott, ahol a gyermekek a legtöbb időt töltik. A Platinum Kid Jótékonysági Program keretében országosan több mint száz óvoda jutott hozzá a felújításhoz szükséges festékhez országszerte, ezek egyike volt a Debreceni Egyetem Gyakorló Óvodája.
 • Universitas Alapítvány - Kárpát-medencei Folk-találkozó
  • A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara, illetve a Kar Irodalmi, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszékén működő Alkalmazott Narratológiai Műhely 2010 őszén egy olyan folk-találkozót szervezett, amely lehetőséget teremtett a résztvevőknek, hogy a Magyarországról és a határokon túlról érkező mesemondók, népzenészek és néptáncosok előadásain keresztül, illetve a meghívott szakemberek előadásainak segítségével jobban megismerhessék a Kárpát-medence kulturális örökségét. A rendezvény megszervezéséhez a Kar elnyerte az Universitas Alapítvány támogatását.
 • Tempus Comenius Tanárasszisztens fogadása - Idegen nyelvű tanárasszisztens fogadása a Gyakorló Óvodában (2011)
  • A tanárasszisztensi ösztöndíj a Comenius asszisztens számára biztosít lehetőséget arra, hogy egy másik európai országban szerezhessen oktatási tapasztalatokat. A fogadó óvoda az asszisztens fogadásával többek között segítséget kap az európai dimenzió bevezetéséhez vagy megerősítéséhez az intézményben, a tanulók idegen nyelvi szövegértésének és kifejezőképességének fejlesztéséhez vagy a tartalomalapú nyelvtanítás megvalósításához.
 • Universitas Alapítvány - 40 év - 40 rendezvény - A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 40 éve éves évfordulója (2011)
  • 2011-ben ünnepelte a Kar megalakulásának 40. évfordulóját. Hogy ezt az alkalmat méltóképpen emlékezetessé tegye, ennek érdekében ebben az évben két féléven keresztül különböző programokat szervezünk, a rendezvénysorozat mottójául a „40 év - 40 rendezvény” elnevezést választottuk. A rendezvénysorozat megszervezéséhez a Kar elnyerte az Universitas Alapítvány támogatását.
 • NTP-OKA-XX. - Tehetséggondozó Műhely létrehozása az óvodában (2011)
  • A pályázat a 2010/2011.tanév második felében az óvodás korú gyermekek számára a tanév folyamán induló tehetséggondozó műhelyek sikeres megszervezéséhez és működtetéséhez, továbbá személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez nyújtott támogatást. Tehetséggondozó műhely felkészült szakemberek segítségével járult hozzá a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.
 • Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok - 40 év - 40 rendezvény - A Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar 40 éve éves évfordulója
  • Karunk, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara 2011-ben ünnepelte fennállásának negyvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból egy emlékkötetet állítottunk össze, amely a Kar történetét mutatja be. A kötet kiadásához a Kar elnyerte a Tudományegyetemi Karok pénzügyi támogatását.
 • NTP-OKA-XXII. - Esélyteremtő és Tehetséggondozó Multikulturális Műhely
  • Illeszkedve a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kara küldetésnyilatkozatához, a tanszék az általa oktatott hallgatók számára tanszéki műhelyt szervezett, amelyben a tehetséges, ám hátrányos helyzetű vagy megfelelő előképzettség nélküli hallgatóinak kutatási, kutatás-módszertani, tanulás-módszertani segítséget nyújt, őket az önálló munkában segíti.

További pályázatok

 • Nemzeti Kulturális Alap, Népművészeti szakmai Kollégium - Hajdúböszörményi folk-hétvége (2010)
 • Oktatási Hivatal - Az Munkaerõpiaci Alap képzési alaprész decentralizált keretéből finanszírozandó, fejlesztésre irányuló beruházások támogatásához kiírásra kerülő regionális pályázat (2010)
 • Visegrad Fund - International trends and Opportunities of competence improvement in higher Education (2011)
 • HURO/1001 - Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program - The process of changes in the traditional femaole roles and their constitutive communal functions in multiethnic settlements (2011)
 • HURO/1001 - Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program -Developing professional skills for the educators from the Euroregion through interactive modules for advanced teaching methods (2011)
 • EACEA/18/2011 – Lifelong Learning Programme (LLP) – Jean Monnet Programme - With equal chance for EU jobs (2011)
 • NTP-TDK-11-A/B/C - Pályázat a felsőoktatásban működő tehetséggondozó műhelyek, kiemelten a tudományos diákkörök támogatására

Frissítés dátuma: 2017.05.11.