Alkalmazott Narratológiai Műhely (ANM)

Romológiai tárgyú kutatások és ehez kapcsolódó órakínálat

ANM kutatási előzményei és kutatási területei

Az ANM a DE Hajdúböszörményi Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karának Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológiai Tanszékén szerveződött tudományos közösség. Tagjait a hasonló társadalomtudományi érdeklődés valamint az ehhez köthető kutatói tevékenység és az ennek keretet biztosító közös projekttevékenység köti össze.

Műhelyünk alapvetően alkalmazott természetű alapkutatásokra szerveződött. A narratíva-kutatás a Kárpát-medence lokális színtereinek komplex elemzését feltételezi, melyhez a társtudományok, elsősorban az antropológia és az etnográfia módszertani, valamint elméleti törekvéseit használjuk. A kutatások gyakorlati értékét a lokális színtér viszonyaira alkalmazható nevelési és pedagógiai anyag összeállítása képezi. Ez összhangban van a modern alkalmazott antropológia akciószemléletével, mely a társadalomtudományi munka felelősségét nem elszigetelt akadémiai kérdésnek tekinti, hanem a tanulmányozott közösségek életében hasznosítható fejlesztési – itt pedagógiai, oktatási és kulturális – elképzelések tárházaként kezeli. Tapasztalataink szerint a mindenkori lokális színtér közösségeinek hagyomány-háttere a fejlesztéshez nélkülözhetetlen autentikus szempontok forrása.

Kutatásaink jelentős része a roma és sváb kisebbségi közösségek hagyományainak tanulmányozásával, a kisebbség-többség integrációjának kérdéseivel, az akkulturációs és asszimilációs folyamtokkal foglalkoznak a magyar-román határvidék multietnikus lokális színterein. Munkánk fontos részét képezi a tanulmányozott közösségek narratív-diszkurzív teljesítményének a mindennapi élettörténetek, a folklór-szövegek (mesék) és az identikus tartalmú én-elbeszélések szintjén történő megragadása és elemzése.

  • Még több infó a Műhelyről
  • Az Alkalmazott Narratológiai Műhely mese-elméleti kutatásainak publikációja angol nyelven
  • Az Alkalmazott Narratológiai Műhely könyvsorozata a népmesei hagyományról

ANM Romológiai témájú órakínálata

DR. habil Bálint Péter tanszékvezető főiskolai tanár

A mese hermeneutikája – hermeneutikai és fenomenológiai szemléletű meseelemzés
A cigány népmesei hagyomány a Kárpát-medencében
A cigány mesemondók és mesehallgató közösségek
Szövegátadás és archaikus elemek őrzése a cigány mesehagyományban
Szövegalkotás és önelbeszélési technikák – a cigány mesemondók repertoárjának hermeneutikai szövegelemzése

Dr. habil Biczó Gábor egyetemi docens

A mese hermeneutikája – hermeneutikai szemléletű meseelemzés
Népmese, mint társadalomtudományi forrás – cigánymesék
Integráció versus asszimiláció – együttélési gyakorlat multietnikus környezetben, roma kisebbségi közösségek
Roma közösségek antropológiai szemléletű kutatása I. – kisebbségkutatás elméletei
Roma közösségek antropológiai szemléletű kutatása II. – kisebbségkutatás módszertana

Frissítés dátuma: 2017.06.29.