Szociálpedagógiai Tanszék

 

Szociálpedagógia tanszék
A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Karon 25 éve -1992 óta- működik szociálpedagógia szak kezdetben főiskolai, jelenleg alapszakként. A tanszék 1999-ben vált ki a Neveléstudományi
tanszék soraiból. Első vezetője Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva volt, 2000. január 1-től Kissné Dr. Korbuly Katalin, és 2012. január 1-től Dr. Gortka-Rákó Erzsébet látja el a tanszékvezetői feladatokat.

A tanszék meghatározó tagjai 2000-2012:
Balogh Éva
Czinku Julianna
Dr. Gortka-Rákó Erzsébet
Gömöry Kornélia
Dr. Kelemen Lajos
Dr. Keresztény István
Kissné Dr. Korbuly Katalin
Klapcsik Zsuzsanna
Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva
Molnár Endréné dr.
Dr. Péter-Szarka Szilvia
Szemán Józsefné dr.
Dr. Szilágyi Barnabás

A tanszék tevékenységét jelentősen befolyásolja a személyi összetétele. Az elmúlt években, ebben számos változás következett be részben a kollégák nyugdíjba vonulása miatt, részben munkahely váltás illetve belső szervezeti átalakítás miatt. 2014-ben a pszichológia és gyógypedagógia tanszék megalakulásával a pszichológus kollégák távoztak a tanszékről, ami lényeges struktúraváltást eredményezett.  

A tanszék jelenlegi tagjai 2012-:
Dr. Gortka-Rákó Erzsébet tanszékvezető, főiskolai docens
Balázs-Földi Emese tanársegéd, PhD jelölt (2014)
Galán Anita tanársegéd, PhD jelölt (2016. február)
Dr. Keresztény István főiskolai docens
Dr. habil Szabó Gyula főiskolai docens (2015 szeptember)
Dr. Tánczos Judit főiskolai docens (2015 szeptember-2017. szeptember)
Dr. Soós Zsolt egyetemi docens 2016. június 1-től vesz részt a tanszék munkájában

A szociálpedagógia tanszék tevékenységét két területen valósítja meg, egyrészt a kutatás, másrészt a szakmai képzésfejlesztés területén.  

A tudományos hátteret biztosító legfontosabb tevékenységeinket az alábbiakban foglaljuk össze:
(A következő témákban folyik kutató munka)
- Pedagógus-és szociálpedagógus képzés itthon és külföldön.
- kutatások fogyatékosügyi területen
- szociális alapszolgáltatások, gyermek- és ifjúságvédelem, társadalmi egyenlőtlenségek hatása a gyermek- és ifjú korosztályra

A szociálpedagógia tanszék multikulturalitás témakörében végzett tevékenységéről a 2011. október 14-15-i Integráció- Inklúzió- Multikulturalitás címmel megtartott nemzetközi konferencián adott számot. A konferencián a hazai integrációs törekvések, tudományos eredmények bemutatása mellett német, angol, osztrák és horvát kutatók is beszámoltak tapasztalataikról. A konferencián elhangzott előadások a Társadalomtudományi Tanulmányok IV. című kötetben jelentek meg. A kötet a műhely gondozásában került kiadásra, főszerkesztője: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, társszerkesztők: Dr. Verity Campbell-Barr, Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva,  Dr. Stanislava Irovic.

2013 februárban került sor a „Képzés-Innováció-Gyakorlat a szociális szakemberek oktatása során” című nemzetközi konferencia megtartására.  Az előadásokat kötetben jelentettük meg, Rákó Erzsébet és Szabó Gyula szerkesztésében, Szociális szakemberek képzése határon innen és túl címmel.

A gyakorlati munkával való kapcsolattartást és az alkalmazott kutatást egyaránt segíti, hogy széleskörű terepintézmény háttérrel rendelkezünk.  Műhelymunka keretében minden évben tereptanári fórumot szervezünk, aminek témáját előre meghirdetjük. A terepintézmények vezetői és munkatársai aktívan részt vesznek a műhelymunkában.

A tanszék tagjai közül két fő a Szociálpedagógia szaklektorált nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. A folyóirat születése óta részt vesznek a lektorálási és egyéb feladatok ellátásában. A folyóiratot alapítását a szociálpedagógus képző intézmények kezdeményezték 2013-ban.

Hallgatók tutorálása, TDK

A tanszék kiemelt feladatának tartja a hallgatói tehetséggondozást, az OTDK munkába való bekapcsolódást. A tanszéken 2000-2012 közötti időszakban nagy hagyománya volt a hallgatók szakmai versenyre való felkészítésének, ami a továbbiakban is cél. Ez magában foglalja az évente megrendezésre kerülő PTDK-án, (Nagyvárad) való részvétel lehetőségét is. 

A DE Tehetséggondozó programjában több hallgatónk részt vesz egy-egy oktató mentorálásával.
Szociális képzések fejlesztése
A tanszék aktív képzés fejlesztő tevékenységet folytat. Ez részben pályázatokban való részvétellel valósul meg.  

Részt vettünk A TÁMOP 5.4.4-09 kódjelű a Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése című projektben a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar és a Benedek Elek Kar szociálpedagógia intézeti tanszékeivel együttműködve. A projektben a szociálpedagógia BA képzés modulrendszerű átalakításában, tantervi hálójának elkészítésében, különböző tantárgyak tematikájának fejlesztésében, kidolgozásában és a tereptanárképzéshez kapcsolódó tananyagfejlesztésben vettünk részt, valamint lektori feladatokat láttunk el. A projekthez kapcsolódóan több szociális szakemberek számára készült jegyzet jelent meg.

2011. februárban nyújtottuk be a A HURO-1001/268/2.3.1. Határmenti együttműködés erősítése a szociális szakemberek képzése és munkaerő-piaci orientációja területén (Deepening of cross-border cooperation in the field of training and labour market orientation of social professionals) című pályázatunkat együttműködve a Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem szociális munka tanszékével. A pályázat megvalósításra került 2012. február- 2013. február közötti időszakban.

A pályázat fő témája az elméleti képzés fejlesztése, tananyagfejlesztés, a gyakorlati képzés tapasztalatainak cseréje volt. A projekt keretében a hallgatók kölcsönösen megismerték az egyes országok gyermekvédelmi, szociális ellátórendszerét. A projektben sor került egy összehasonlító elemzés elkészítésére gyermekvédelmi témában.  A projekt szakmai vezetője: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet. A projektben részt vevő oktatók: Dr. Kovácsné Dr. Bakosi Éva, Dr. Kelemen Lajos, Klapcsik Zsuzsa, Molnár Endréné dr., Dr. Szabó Gyula.

A projekt eredményeként publikáltunk a következő területeken: Munkaerő-piaci ismeretek, közös kiadvány a terepgyakorlatokról, feladatok bemutatása az egyes terepintézményekben mindkét felsőoktatási intézményben, a jó gyakorlatok összegzése, átvétele, ami hozzájárult a gyakorlati képzés korszerűsítéséhez, kiegészítéséhez.

Az oktatást segítő módszertani segédanyag készült a következő témákban: Szakmai képességfejlesztő tréning, szabadidős tevékenységek szervezése, a gyermekvédelem szemináriumi keretek közötti oktatásához hallgatói-oktatói feladat gyűjtemény.

A szociálpedagógia tanszék gondozásában megjelent kötetek

Rákó Erzsébet – Szabó Gyula (2013)(szerk.) Szociális szakemberek képzése határon innen és túl.  Belvedere Meridionale, Szeged
Rákó Erzsébet –Szűcs Enikő (2012): Munkaerő-piaci helyzetkép Magyarországon és Romániában. Belvedere Meridionale Szeged
Molnár Endréné- Belényi Emese (2012): Terepmunka-terepgyakorlat a szociálpedagógus és szociális munkás képzésben.   Belvedere Meridionale, Szeged
Kelemen Lajos (2012): Személyiség- és szakmai képességfejlesztés. .   Belvedere Meridionale, Szeged
Kovácsné Dr. Bakosi Éva (2012): A szabadidő pedagógiai kérdéseihez. Belvedere Meridionale, Szeged
Rákó Erzsébet (főszerk.)(2011): Társadalomtudományi Tanulmányok IV. Integráció-Inklúzió-Multikulturalitás. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen
Rákó Erzsébet (2012): (szerk.): Társadalomtudományi Tanulmányok V. Szociálpedagógiai tanulmányok.  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen
Rákó Erzsébet (2011): A gyermekvédelmi szakellátás helyzete. Egyetemi Kiadó Debrecen
Rákó Erzsébet (2012): Gyermekvédelmi ismeretek.  Belvedere Meridionale, Szeged
Rákó Erzsébet (2016): Szociálpedagógia és módszerek. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen.
Rákó Erzsébet-Soós Zsolt (2017): Kihívások és válaszok Tanulmányok a szociálpedagógia területéről. Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen

A kutató munkát és a szociális képzés fejlesztését is segíti, hogy rendszeresen együttműködünk szakmai fórumok keretében a szociálpedagógia szakon képző hazai intézményekkel (Szociális Szakemberek Fóruma). Több alkalommal a szociálpedagógia tanszék szervezte a fórumot legutóbb 2015 májusában. Ezen együttműködés  keretében 2015-ben egy fő részt vett a megújuló szociálpedagógia BA és MA szak képzési és kimeneti követelményének kidolgozásában.

A szociálpedagógia tanszék tagjai számára nagy kihívást jelent az a kihelyezett székhelyen megvalósítandó képzés, amit a Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolával együttműködve kíván megvalósítani. A szakot a MAB akkreditálta 2017-ben.

A képzésfejlesztő tevékenység sikerességét mutatja, hogy hosszas előkészítő munka után, a  Magyar Akkreditációs Bizottság támogatta  a Szociálpedagógia MA szak indítását, Magyarországon elsőként 2017-ben.

Szociális szakvizsga centrum

A tanszék szociális szakvizsga centrumot működtet. Oktatóink rendszeresen részt vesznek a szakvizsgára való felkészítésben, vizsgáztatásban. Az utóbbi években nagyobb létszámban 4 témacsoportban indítunk szakvizsgás képzést, illetve szervezünk szakvizsgát: gyermekjóléti alapellátás, idősek szociális ellátása, gyermekvédelmi szakellátás, szociális alapvizsga témakörökben. Ezt a nagyobb létszámú hallgatói jelentkezés teszi lehetővé.

Műhelymunka

Rendszeres műhelymunkában veszünk részt a magyarországi szociálpedagógia szakon képző intézményekkel a képzésfejlesztés céljából.  Továbbá rendszeresen tartunk tereptanári műhelymunkákat, ahol a tereptanárokkal való együttműködést erősítjük.

Pályázatokban való részvétel

A tanszék oktatói közül többen jelenleg is részt vesznek a Lippai Balázs Roma Szakkollégium munkájának segítésében.

2013-15. TÁMOP-4.1.1.D-12/2/KONV-2012-0003"Ötágú síp projekt", roma szakkollégiumi pályázat keretében a műhely oktatói mentori feladatokat, hallgatói önkéntes tevékenység szervezését látták el.   Továbbá a szociálpedagógiai kutatások című hallgatói munkacsoport vezetését valósították meg.

Jelenleg az EFOP 3.4.1. -15-2015-00005 ”Világlétra” projekt a társadalmi kohéziót erősítő roma szakkollégiumi képzés, tehetséggondozás, felzárkóztatás és alkalmazott kutatás fejlesztése  DEGYFK Lippai Balázs Roma Szakkollégiumbanc. projektben látunk el oktatási, kutatási feladatokat.

Nemzetközi kapcsolatok

A tanszék kutatási, képzésfejlesztési tevékenységét segítik a nemzetközi kapcsolatok. Az elmúlt években több alkalommal érkezett a tanszékre Erasmus pályázattal oktató.

A következő intézményekkel alakult ki együttműködés, hallgató- oktató csere:
Beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola
Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad 4 alkalommal 5 oktató érkezett Erasmus ösztöndíjjal
KPH Graz, Margaret Hoffman tanszékvezető asszony, oktatók és hallgatók érkeztek 2014 őszén.
A Grazi Egyetem szociálpedagógia tanszékének vezetője Dr. prof. Arno Heimgartner 2016. májusában 12 hallgatóval érkezett Magyarországra a szociális ellátórendszer tanulmányozására, amit a tanszék tagjai
szerveztek meg a terepintézmények bevonásával.  Együttműködési megállapodásra került sor a Grazi Egyetemmel oktató és hallgató cserére vonatkozóan.

A tanszék oktatói is több alkalommal vettek részt Erasmus pályázatokon így nemzetközi tapasztalatokra tettek szert a következő intézményekben:
Lengyelország-Krakkó oktatás a Krakowska Akadémia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Egyetemen, KPH Graz, órák tartása, szociálpedagógus képzés tanulmányozása és kapcsolatfelvétel a Grazi Egyetemen Arno Heimgartner professzorral, a szociálpedagógia MA szak felelősével. A külföldi utak során szerzett oktatói tapasztalatok –módszerek, tananyag, munkaformák stb.- beépülnek az oktatók módszertani repertoárjába.

Összeállította: Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, 2017.

Frissítés dátuma: 2017.11.15.